stiahnúť VOP

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Polygrafické centrum, s.r.o.

Čl. I. ÚVODNÉ  USTANOVENIA

 1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa upravujú a riadia vzťahy medzi spoločnosťou Polygrafické centrum, s.r.o, so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 43 801 111, IČ DPH: SK2022471814, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 48631/B (ďalej len „zhotoviteľ“) a objednávateľom pri dodávkach polygrafických výrobkov, materiálov, tovarov alebo služieb (ďalej len „dielo“)

Čl. II. ROZSAH  PLATNOSTI

 1. VOP sú pre účastníkov zmluvného vzťahu záväzné a sú súčasťou každej rámcovej zmluvy, zmluvy o dielo, potvrdenej objednávky, resp. záväznej ponuky (ďalej len „zmluvy“), ak nie je účastníkmi zmluvného vzťahu dohodnuté inak.
 2. Predloženie objednávky objednávateľom znamená úplný súhlas objednávateľa sVOP a stávajú sa súčasťou zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom momentom potvrdenia objednávky zo strany zhotoviteľa.
 3. Na iné podmienky objednávateľa sa prihliada iba ak ich zhotoviteľ písomne akceptuje.

Čl. III. UZAVRETIE ZMLUVY

 1. Záväzkový vzťah podľa zmluvy vznikne objednávkou a jej následným potvrdením zhotoviteľom. Zmluva môže byť uzatvorená tiež podpísaním jej listinnej podoby (čiastkovej zmluvy), obsahujúcej podstatné, prípadne ďalšie dohodnuté náležitosti, oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
 2. Každá objednávka bude uskutočnená písomne alebo ústne, prípadne inou formou a musí obsahovať najmä špecifikáciu diela, termín a miesto dodania, celkovú cenu bez DPH, určenú v súlade s ponukou zhotoviteľa, platobné podmienky, prípadne ďalšie podmienky dodania.
 3. Zhotoviteľ potvrdí objednávateľovi objednávku pričom objednávka objednávateľa potvrdená zhotoviteľom je pre obidve zmluvné strany záväzná. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku objednávateľa bez udania dôvodu.
 4. Zmeny špecifikácie predmetu plnenia (výšku nákladu, zmenu rozsahu, formát, farebnosť a pod.) voči platnej zmluve sa môžu dojednať len za predpokladu, že bude upravená cena diela a ďalšie súvisiace zmluvné podmienky novou zmluvou, ktorá pôvodnú zmluvu úplne nahradí, alebo písomným dodatkom k pôvodnej zmluve. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi náklady, ktoré mu nárokom na zmenu zmluvy vznikli.

Čl. IV. TLAČOVÉ PODKLADY A TLAČ

 1. Objednávateľ je povinný dodať zhotoviteľovi úplné a nepoškodené výrobné podklady pre tlač podľa PODMIENOK PRE DODÁVANIE PODKLADOV zhotoviteľa dostupných na polygrafcentrum.sk v stanovenom termíne a mieste. Iný druh tlačových podkladov musí byť vopred schválený zhotoviteľom.
 2. Ak nie sú vyhovujúce podklady na tlač dodané včas, zhotoviteľ je oprávnený stanoviť nový termín dokončenia diela a táto zmena termínu nezakladá objednávateľovi právo odstúpiť od zmluvy.
 3. V prípade, že je potrebná pri realizácii zákazky aj autorská korektúra objednávateľom dodacia lehota sa začína počítať až od dňa doručenia potvrdených autorských korektúr zhotoviteľovi.
 4. Zhotoviteľ má právo na tlačovine, ktorej výrobu zabezpečuje uverejniť dodatočnú informáciu, že tlač zabezpečilo Polygrafické centrum s možnosťou použitia loga Polygrafické centrum. Nesmie však v takomto prípade narušiť štruktúru grafiky objednanej tlačoviny, ani prekryť žiadne iné údaje na príslušnej tlačovine. Toto právo zhotoviteľovi zaniká iba vtedy ak si to objednávateľ nepraje a uvedie to vo svojej záväznej neodvolateľnej objednávke, alebo sa tak zhotoviteľ s objednávateľom dohodnú v zmluve. Objednávateľ je povinný uviesť údaje na tlačovine o zhotoviteľovi v prípade takých tlačovín, pri ktorých to prikazuje zákonná norma.
 5. V prípade vykonania nevyhnutných, objednávateľom schválených opráv tlačových podkladov zhotoviteľom budú objednávateľovi fakturované skutočne vynaložené náklady.
 6. Za vady, právne vady a nedostatky tlačových podkladov a nimi spôsobenú zníženú kvalitu diela zodpovedá v plnej miere objednávateľ.
 7. Objednávateľ plne zodpovedá za to, že dodané podklady netrpia právnou vadou a neporušil nimi autorské či iné práva tretích osôb. Ak poruší objednávateľ túto povinnosť zodpovedá výhradne sám tretím osobám za prípadnú škodu, či za inak škodlivé následky. Takisto zodpovedá za škodu, ktorú týmto spôsobí zhotoviteľovi vrátane ušlého zisku, majetkovej ujmy, iných škôd napr. dobrej povesti či za iné škody alebo škodlivé následky.
 8. Zhotoviteľ nie je povinný uschovávať tlačové predlohy, dáta a/alebo dátové nosiče, montáže, tlačiarenské dosky, papiere, atď. po zrealizovaní zákazky, iba ak by sa zmluvné strany písomne dohodli inak.

Čl. V. VYKONANIE A ODOVZDANIE DIELA

 1. Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi dielo v kvalite obvyklej pre použitú technológiu spracovania, použitý materiál a kvalitu výrobných podkladov. Znížená kvalita zapríčinená zníženou kvalitou podkladov nie je považovaná za nedostatok riadneho zhotovenia diela.
 2. Vzhľadom ku strojovému zhotovovaniu diela sa môže množstvo (náklad) skutočne dodaného diela odlišovať od množstva dohodnutého v zmluve o ±5%.
 3. Dodanie objednaného diela bude realizované osobným odberom diela objednávateľom v prevádzke zhotoviteľa alebo odovzdaním diela objednávateľovi v mieste dohodnutom medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
 4. Vlastnícke právo k dodanému dielu prechádza na objednávateľa až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a objednávateľ je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného diela až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby je vlastníkom diela zhotoviteľ a dielo je objednávateľovi iba zverené. Počas zverenia diela objednávateľ nemôže dielo užívať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakladať alebo dielo ďalej scudziť v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho bežného podnikania. Objednávateľ akceptuje tento spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k dielu a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich výhrady vlastníckeho práva.
 5. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa okamihom jeho odovzdania, resp. odoslania objednávateľovi.
 6. V prípade, že si objednávateľ neprevezme dielo ani do 30 dní od písomnej výzvy zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v rozsahu neprevzatého diela a uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej ceny za neprevzaté dielo a objednávateľ sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu uhradiť. Zároveň je zhotoviteľ oprávnený naložiť so zhotoveným dielom podľa vlastného uváženia.
 7. Objednávateľ prehlasuje, že osoba podpisujúca dodací list v mene objednávateľa, resp. uskutočňujúca v jeho mene akékoľvek úkony súvisiace s touto zmluvou, je oprávnená na uskutočnenie tohto úkonu. V prípade, že osoba, ktorá dodací list podpísala, resp. uskutočnila v mene objednávateľa akékoľvek úkony súvisiace s touto zmluvou nebola k takémuto úkonu oprávnená, objednávateľ nesie zodpovednosť za škodu, ktorá tým vznikla predávajúcemu. Za týmto účelom objednávateľ presne určí osobu (osoby), ktorá bude preberať od zhotoviteľa dielo, resp. robiť akékoľvek úkony súvisiace s touto zmluvou. Zhotoviteľ je oprávnený viesť zoznam osôb, ktoré budú uskutočňovať v mene objednávateľa uvedené úkony. Za aktuálnosť údajov tohto zoznamu, ako aj prípadnú škodu spôsobenú neaktuálnosťou alebo neúplnosťou údajov v zozname zodpovedá objednávateľ.

Čl. VI. CENA DIELA  A  PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Všetky ceny vychádzajú z potvrdenej objednávky alebo čiastkovej zmluvy, ak nie je uvedené inak, sú uvedené v EUR a nezahŕňajú príslušnú sadzbu DPH.
 2. Cena diela sa určuje na základe nákladov v čase ponuky, ak sa v priebehu realizácie diela zvýšia náklady vyplývajúce zo zmien cien surovín (najmä papier, farba, lepenka, raziace fólie, atď.) a / alebo energii slúžiacich na vytvorenie diela , alebo nákladov na dopravu diela do miesta dodania a iných podmienok oproti podmienkam v čase uzatvorenia zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený cenu diela jednostranne, to bez súhlasu objednávateľa, primeranie upraviť. Obdobné platí v prípade nárastu miery inflácie. Objednávateľ nie je oprávnený v týchto prípadoch od zmluvy odstúpiť a je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo primerane upravenú.
 3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v lehote 14 dní od dátumu vystavenia faktúry, prípadne v inej, písomne dohodnutej lehote.
 4. Ak je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zálohu na cenu diela a túto zálohu zaplatí oneskorene, zhotoviteľ je oprávnený stanoviť nový termín dokončenia diela. V takomto prípade posunu termínu dodania diela nie je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 5. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu a objednávateľ sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu uhradiť za nasledovných podmienok:
 • do 7 dní od potvrdenia objednávky zhotoviteľom     5 % z celkovej ceny diela
 • do 14 dní od potvrdenia objednávky zhotoviteľom   10 % z celkovej ceny diela
 • odstúpenie neskôr                                                      20% z celkovej ceny diela

alebo inak, ak si to zmluvné strany písomne dohodnú.

 1. V prípade, že objednávateľ neuhradí riadne a včas svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý (aj začatý) deň omeškania a je oprávnený pozastaviť realizáciu resp. expedíciu diela, pričom nezodpovedá za prípadné škody, ktoré objednávateľovi v tejto súvislosti vzniknú.
 2. Všetky náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávok znáša dlžník.
 3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou niektorého peňažného záväzku voči zhotoviteľovi po dobu viac ako 10 dní sa stávajú splatnými akékoľvek peňažné záväzky a zhotoviteľ je oprávnený zastaviť dodávky ďalšieho diela.
 4. Objednávateľ nie je oprávnený zadržiavať úhradu ceny za dielo z dôvodu reklamačného konania, jednostranne započítavať ani inak jednostranne znižovať úhrady.
 5.  V prípade poskytovania služby skladovanie tovaru po dátume expedície na objednávke (resp. po zdaniteľnom plnení príslušnej zákazky) bude objednávateľovi za skladné účtovaná suma uvedená v príslušnej objednávke za každý deň skladovania, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

Čl. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A PODMIENKY REKLAMÁCIE

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami, podľa platných technických noriem pre strojové spracovanie polygrafických výrobkov a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela a trvá 6 mesiacov.
 2. Záruka za akosť sa neposkytuje na prirodzené opotrebovanie, ani poškodenie zavinené objednávateľom napr. chybnou, neodbornou alebo nedbalou manipuláciou.
 3. Objednávateľ alebo ním poverený subjekt je povinný prezrieť dielo ihneď po jeho prevzatí a podľa možnosti skontrolovať množstvo, akosť, kvalitu prevedenia a obal, či zodpovedá podmienkam dojednaným v zmluve a písomne oznámiť zjavné vady a predložiť zhotoviteľovi vzorku, na ktorej písomne špecifikuje jeho chyby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od jeho prevzatia.
 4. Keď si objednávateľ tlačoviny pri prevzatí od zhotoviteľa alebo dopravcu neprehliadne alebo nezariadi, aby boli prehliadnuté v dobe prechodu nebezpečia škody na tlačovinách, môže uplatniť nároky z vád zistených pri neskoršej prehliadke len ak preukáže, že tieto vady mali tlačoviny už v dobe prechodu nebezpečia škody na nich. Takto neskôr zistené vady môže objednávateľ reklamovať zhotoviteľovi formou písomného reklamačného listu najneskôr 15. deň od prevzatia tlačovín, inak právo objednávateľa reklamovať zaniká.
 5. Zhotoviteľ vybaví reklamáciu do 30 dní od prevzatia reklamačného listu s odbornou starostlivosťou tak, že chyby odstráni podľa svojej voľby opravou chybnej časti diela alebo dodá náhradné dielo v lehote 30 dni od prevzatia chybnej vzorky alebo vystaví objednávateľovi dobropis.
 6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, na ktorých možný výskyt objednávateľa vopred upozornil, a on na realizácii zákazky aj napriek tomu trval. Zhotoviteľ zároveň nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím chybných podkladov objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť.
 7. Skryté vady je objednávateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu po ich zistení v rámci 6 mesačnej záručnej doby.
 8. Zhotoviteľ je zodpovedný za vady diela len v rozsahu, ktorý mu bude objednávateľom preukázaný.
 9. V prípade zabezpečenia realizácie doplnkovej služby „bezadresná distribúcia do poštových schránok“ je možné preukázanie vád jedine vo forme spoločnej kontroly v distribuovaných lokalitách 1-3 kalendárnych dní po ukončení distribúcie. Bez zrealizovania spoločnej kontroly do 3 kalendárnych dní po skončení distribúcie stráca objednávateľ nárok na reklamáciu. Za kvalitnú distribúciu bez nároku na reklamáciu sa považuje úspešnosť doručenia 85% a viac. V prípade, že sa zistí pri spoločnej kontrole nižšia doručiteľnosť platia automaticky nasledovne zľavy z ceny pre objednávateľa:
 • pod 85% – obstarávateľ poskytne 10% zľavu z ceny dohodnutej za príslušnú lokalitu
 • pod 80% – obstarávateľ poskytne 30% zľavu z ceny dohodnutej za príslušnú lokalitu
 • pod 70% – obstarávateľ poskytne 50% zľavu z ceny dohodnutej za príslušnú lokalitu
 • pod 60% – takýto stav sa bude považovať za nesplnenie podmienok tejto zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na odmenu
 1. Pre vykonanie spoločnej kontroly, ktorá môže byť podkladom pre prípadné reklamačné konanie platia nasledovné podmienky:
 • kontrola sa vykoná minimálne v desiatich oblastiach v kontrolovanom meste
 • kontrola sa nebude uskutočňovať v nedostupných vchodoch
 • v každej oblasti sa skontrolujú minimálne tri ulice (pri rodinných domoch), prípadne tri bytovky na každej ulici, bytovke sa vykonajú minimálne tri kontrolné merania
 • v prípade, že minimálne dve z meraní sú kladné, je ulica, bytovka dobre distribuovaná (do zápisu sa poznačí áno)
 • v prípade, že dve z meraní sú záporné a jedno kladné je potrebné vykonať minimálne ďalšie tri merania a na základe všetkých meraní vyhodnotiť distribúciu na príslušnej ulici, v bytovke
 • v prípade, že všetky tri merania sú záporne, ulica, bytovka sú zle distribuované (do zápisu sa poznačí nie)
 • po ukončení distribúcie sa urobí aritmetický priemer za všetkých výsledkov meraní (áno – nie)

Čl. VIII. NÁHRADA ŠKODY, ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

 1. V prípade, že objednávateľ odmietne alebo iným spôsobom znemožní zhotoviteľovi splniť jeho záväzok, je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk v plnej výške.
 2. Zhotoviteľ nie je povinný nahradiť škodu pokiaľ preukáže, že porušenie povinnosti vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 3. Pri omeškaní zhotoviteľa s vyhotovením diela resp. pri nedodržaní termínu zrealizovania doplnkovej služby je objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny nezhotoveného diela za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z celkovej ceny diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inej výške zmluvnej pokuty. Objednávateľ môže túto zmluvnú pokutu celkom, alebo jej časť odpustiť.
 4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením zálohy alebo celkovej ceny diela na základe faktúry v lehote splatnosti, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inej výške zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ môže túto zmluvnú pokutu celkom alebo jej časť odpustiť.
 5. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s dodaním diela o viac ako 30 dní, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy pre jej podstatné porušenie zhotoviteľom.
 6. V prípade bezdôvodného odstúpenia objednávateľa od zmluvy tesne pred, resp. 1. týždeň po začiatku tlače resp. realizovaní doplnkovej služby sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela, v prípade odstúpenia od zmluvy 2. týždeň po začiatku tlače resp. realizovaní doplnkovej služby je povinný objednávateľ uhradiť zmluvnú pokutu 10% z celkovej ceny diela.
 7. Nevyzdvihnutie zhotovenej objednávky objednávateľom má za následok odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy a povinnosť objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100% ceny zhotoveného diela.

Čl. IX. VYŠŠIA MOC

 1. Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností je vylúčená, ak boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov (najmä tzv. vyššia moc ).
 2. Za vyššiu moc sa považuje hlavne: vojna, hrozba vojny, iný ozbrojený konflikt alebo jeho hrozba, povstanie, sabotáž, požiar, teroristický útok alebo jeho hrozba, búrka, povodeň, zemetrasenie, prírodná alebo iná katastrofa, výbuch, vládne nariadenia alebo obmedzenia Európskej únie, odstávka nezapríčinená zhotoviteľom, úplné alebo čiastočné zničenie závodu či výrobnej linky zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, dodávky dodávateľov, zmena colných a daňových predpisov, dovozných a vývozných kvót, zákaz exportu či importu, štrajk, porucha v doprave, dopravná nehoda, výpadok plynu, elektriny alebo inej energie, ako aj akékoľvek ďalšie príčiny, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať ani im zabrániť, ktoré spôsobili znemožnenie splnenia záväzku.
 3. Za vyššiu moc sa považuje aj nasledovná tzv. Covid doložka k VOP, ktorej dôvodom je veľmi ťažko predvídateľná situácia na trhu, spôsobená vplyvmi COVID pandémie, ktorá viedla okrem iného aj k prerušeniu pôvodných dodávateľsko-odberateľských reťazcov, nedostatku vstupných komponentov, surovín, energií a nestálosti cien primárnych produktov.
  Pre zhotoviteľa, vzhľadom na uvedené, nie je objektívne možné v každom obchodno-záväzkovom vzťahu dôsledne dodržať jeho podmienky a obsah. Zvlášť sa to týka termínu dodania a ceny. Zhotoviteľ má preto právo upraviť dohodnutú cenu tovarov a služieb, ak dôjde k zvýšeniu ceny vstupných komponentov a surovín, energií, logistiky prípadne ďalších relevantných nákladov, ktoré vzniknú v priamom dôsledku alebo vplyvom pandémie a nariadeniami, obmedzeniami zo strany štátu i orgánov štátnej správy pre zhotoviteľa resp. jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ má tiež právo jednostranne upraviť termín dodania pri omeškaní svojho subdodávateľa z dôvodov meškania dodávok surovín resp. z iných dôvodov, na ktoré má priamy vplyv Covid pandémia.
  Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone práv a povinností z tejto doložky postupovať dobromyseľne rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku.

Čl. X. MLČANLIVOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV

 1. Objednávateľ sa zaväzuje, že neposkytne ani inak nesprístupní tretej osobe žiadnu informáciu o skutočnostiach obchodnej, technickej alebo výrobnej povahy, ktorá súvisí s predmetom zmluvy, a to pod sankciou uplatnenia objektívnej zodpovednosti za škodu alebo za inú ujmu, alebo za nekalosúťažné konanie.
 2. Tretej osobe, ktorá sa oprávnene podieľa na plnení zmluvy sa obchodné tajomstvo resp. dôverné informácie zhotoviteľa sprístupnia v rozsahu nevyhnutnosti na splnenie jej povinnosti pri plnení zmluvy.

Čl. XI. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. VOP sú súčasťou každej uzatvorenej zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
 2. Odchylné dojednania zmlúv, ktoré sú podpísané medzi zhotoviteľom a objednávateľom majú prednosť pred znením VOP.
 3. Všetky spory medzi spoločnosťou Polygrafické centrum, s.r.o, a Zákazníkom vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie nárokov súvisiacich s Obchodnými podmienkami budú riešené Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 37 814 681 (ďalej len „rozhodcovský súd“) jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.
 4. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.
 5. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP, ani samotnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto VOP je nevykonateľné. Prípadné výhrady musia byt predmetom osobitného dojednávania a následného písomného odsúhlasenia. Vzťahy neupravené VOP alebo zmluvou sa riadia platným právom Slovenskej republiky a Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 6. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie je objednávateľ oprávnený nárok zo zmluvy a jeho pohľadávky voči zhotoviteľovi postúpiť na tretie osoby, založiť alebo ich použiť akýmkoľvek iným spôsobom ako predmet právneho úkonu. Objednávateľ zároveň nie je oprávnený pohľadávky voči zhotoviteľovi započítať so svojimi záväzkami. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie povinností objednávateľa.
 7. Pravidelne sa opakujúce tlačové zákazky, pre ktoré nie je dohodnutá výpovedná lehota ani určitý konečný termín, je možné vypovedať písomne a len za dodržania trojmesačnej lehoty ku koncu každého kalendárneho štvrťroka.
 8. Písomnou komunikáciu sa rozumie komunikácia prostredníctvom pošty, e-mailom či faxom. Pokiaľ to nevylučuje povaha veci, môžu zmluvné strany plniť povinnosť odoslania, oznámenia, odovzdania, alebo vyjadrenia sa s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie.
 9. Objednávateľ je povinný sa riadne oboznámiť s VOP pred uzatvorením zmluvy, príp. pred objednaním diela zoznámený. Za zoznámenie s VOP sa považuje aj ich zverejnenie v mieste prístupnom objednávateľovi pri objednávaní alebo prevzatí diela, ich zverejnením na internetových stránkach zhotoviteľa ( polygrafcentrum.sk ). Uzavretím zmluvy, prípadne prevzatím diela objednávateľ v plnom rozsahu súhlasí so znením aktuálne platných VOP.
 10. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.12.2016 a schválil ich konateľ spoločnosti Polygrafické centrum, s.r.o.