Stáhnout

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Polygrafické centrum, s.r.o.

Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují a řídí vztahy mezi společností Polygrafické centrum, s.r.o, se sídlem Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 43 801 111, IČ DPH: SK2022471814, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 48631/B (dále „zhotovitel“) a objednatelem při dodávkách polygrafických výrobků, materiálů, zboží nebo služeb (dále „dílo“)

Čl. II. ROZSAH PLATNOSTI

 1. VOP jsou pro účastníky smluvního vztahu závazné a jsou součástí každé rámcové smlouvy, smlouvy o dílo, potvrzené objednávky, resp. závazné nabídky (dále „smlouvy“), pokud se účastníci smluvního vztahu nedohodnou jinak.
 2. Předložení objednávky objednatelem znamená úplný souhlas objednatele s VOP a ty se stávají součástí smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem ve chvíli potvrzení objednávky ze strany zhotovitele.
 3. K jiným podmínkám objednatele se přihlíží, pouze pokud je zhotovitel písemně akceptuje.

Čl. III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Závazkový vztah podle smlouvy vznikne objednávkou a jejím následným potvrzením zhotovitelem. Smlouvu lze uzavřít také podepsáním její listinné podoby (dílčí smlouvy) obsahující podstatné, případně další dohodnuté náležitosti oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 2. Každá objednávka bude uskutečněná písemně nebo ústně, případně jinou formou, a musí obsahovat zejména specifikaci díla, termín a místo dodání, celkovou cenu bez DPH určenou v souladu s nabídkou zhotovitele, platební podmínky, případně další podmínky dodání.
 3. Zhotovitel potvrdí objednateli objednávku, přičemž objednávka objednatele potvrzená zhotovitelem je pro obě smluvní strany závazná. Zhotovitel si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku objednatele bez udání důvodu.
 4. Změny specifikace předmětu plnění (výše nákladu, změna rozsahu, formát, barevnost apod.) vůči platné smlouvě je možné dojednat jen za předpokladu, že dojde k úpravě ceny díla a dalších souvisejících smluvních podmínek novou smlouvou, která původní smlouvu úplně nahradí, nebo písemným dodatkem k původní smlouvě. Objednatel se zároveň zavazuje uhradit zhotoviteli náklady, které mu nárokem na změnu smlouvy vznikly.

Čl. IV. TISKOVÉ PODKLADY A TISK

 1. Objednatel je povinen dodat zhotoviteli úplné a nepoškozené výrobní podklady pro tisk podle PODMÍNEK DODÁVÁNÍ PODKLADŮ zhotovitele dostupných na polygrafcentrum.sk ve stanoveném termínu a místě. Jiný druh tiskových podkladů musí být předem schválen zhotovitelem.
 2. Pokud nebudou vyhovující podklady pro tisk dodány včas, zhotovitel je oprávněn stanovit nový termín dokončení díla, a tato změna termínu nezakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy.
 3. V případě, že je při realizaci zakázky potřebná i autorská korektura objednatelem, dodací lhůta se začíná počítat až ode dne doručení potvrzených autorských korektur zhotoviteli.
 4. Zhotovitel má právo na tiskovině, jejíž výrobu zajišťuje, uveřejnit dodatečnou informaci, že tisk zajistilo Polygrafické centrum, s možností použít logo Polygrafické centrum. Nesmí však v takovém případě narušit strukturu grafiky objednané tiskoviny ani překrýt žádné jiné údaje na příslušné tiskovině. Toto právo zhotoviteli zaniká jen tehdy, když si to objednatel nepřeje a uvede to ve své závazné neodvolatelné objednávce nebo se na tom zhotovitel s objednatelem dohodnou ve smlouvě. Objednatel je povinen na tiskovině uvést údaje o zhotoviteli v případě takových tiskovin, u nichž to přikazuje zákonná norma.
 5. V případě provádění nevyhnutelných objednatelem schválených oprav tiskových podkladů zhotovitelem budou objednateli fakturovány skutečně vynaložené náklady.
 6. Za vady, právní vady a nedostatky tiskových podkladů a jimi způsobenou sníženou kvalitu díla odpovídá v plné míře objednatel.
 7. Objednatel plně odpovídá za to, že dodané podklady netrpí právní vadou a neporušují autorská ani jiná práva třetích osob. Když objednatel tuto povinnost poruší, odpovídá výhradně sám třetím osobám za případnou škodu, či za jinak škodlivé následky. Stejně tak odpovídá za škodu, kterou tímto způsobí zhotoviteli, včetně ušlého zisku, majetkové újmy, jiných škod, např. na dobrém jméně, či za jiné škody nebo škodlivé následky.
 8. Zhotovitel není povinen uschovávat tiskové předlohy, data a/nebo datové nosiče, montáže, tiskařské desky, papíry atd. po zrealizování zakázky, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

Čl. V. VYHOTOVENÍ A ODEVZDÁNÍ DÍLA

 1. Zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo v kvalitě obvyklé pro použitou technologii zpracování, použitý materiál a kvalitu výrobních podkladů. Snížená kvalita zapříčiněná sníženou kvalitou podkladů se nepovažuje za nedostatek řádného zhotovení díla.
 2. Vzhledem ke strojovému zhotovování díla se může množství (náklad) skutečně dodaného díla lišit od množství dohodnutého ve smlouvě o ±5 %.
 3. Dodání objednaného díla bude realizováno osobním odběrem díla objednatelem v provozu zhotovitele nebo odevzdáním díla objednateli na místě dohodnutém mezi zhotovitelem a objednatelem.
 4. Vlastnické právo k dodanému dílu přechází na objednatele až po úplném zaplacení kupní ceny a objednatel je povinen zdržet se jakýchkoliv úkonů směřujících ke zničení, odcizení, zcizení nebo poškození dodaného díla až do momentu úplného zaplacení kupní ceny. Do této doby je vlastníkem díla zhotovitel a dílo je objednateli jen svěřeno. Po dobu svěření díla objednatel nemůže dílo užívat, uhradit jím své dluhy ani závazky, zatížit ho právem třetí osoby, jinak s ním nakládat nebo dílo dále zcizovat ve prospěch třetí osoby, a to ani v rámci svého běžného podnikání. Objednatel akceptuje tento způsob nabytí vlastnického práva k dílu a současně prohlašuje, že si je vědom všech právních důsledků týkajících se výhrady vlastnického práva.
 5. Riziko vzniku škody na díle přechází na objednatele okamžikem jeho odevzdání, resp. odeslání objednateli.
 6. V případě, že si objednatel nepřevezme dílo ani do 30 dní od písemné výzvy zhotovitele, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy v rozsahu nepřevzatého díla a uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši dohodnuté ceny za nepřevzaté dílo a objednatel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit. Zároveň je zhotovitel oprávněn naložit se zhotoveným dílem podle vlastního uvážení.
 7. Objednatel prohlašuje, že osoba podepisující dodací list jménem objednatele, resp. uskutečňující jeho jménem jakékoliv úkony související s touto smlouvou, je k uskutečnění tohoto úkonu oprávněná. V případě, že osoba, která dodací list podepsala, resp. uskutečnila jménem objednatele jakékoliv úkony související s touto smlouvou, nebyla k danému úkonu oprávněná, nese objednatel odpovědnost za škodu, která tím vznikla prodávajícímu. Za tímto účelem objednatel přesně určí osobu (osoby), která bude přebírat od zhotovitele dílo, resp. provádět jakékoliv úkony související s touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn vést seznam osob, které budou uskutečňovat jménem objednatele uvedené úkony. Za aktuálnost údajů tohoto seznamu i za případnou škodu způsobenou neaktuálností nebo neúplností údajů v seznamu odpovídá objednatel.

Čl. VI. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Všechny ceny vycházejí z potvrzené objednávky nebo částečné smlouvy, pokud není uvedeno jinak, jsou uvedeny v EUR a nezahrnují příslušnou sazbu DPH.
 2. Cena díla se určuje na základě nákladů v době nabídky, pokud se v průběhu realizace díla zvýší náklady vyplývající ze změn cen surovin (zejména papír, barva, lepenka, razicí fólie atd.) a/nebo energií sloužících k vytvoření díla, nebo nákladů na dopravu díla do místa dodání a jiných podmínek oproti podmínkám v době uzavření smlouvy, je zhotovitel oprávněn cenu díla jednostranně, a to i bez souhlasu objednatele, přiměřeně upravit. Totéž platí v případě nárůstu míry inflace. Objednatel není oprávněn v takových případech od smlouvy odstoupit a je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo přiměřeně upravenou.
 3. Objednatel uhradí zhotoviteli závazky vyplývající z této smlouvy ve lhůtě 14 dní od data vystavení faktury, případně v jiné, písemně dohodnuté lhůtě.
 4. Je-li objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zálohu na cenu díla a tuto zálohu zaplatí opožděně, je zhotovitel oprávněn stanovit nový termín dokončení díla. V případě tohoto posunu termínu dodání díla není objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 5. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu a objednatel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit za následujících podmínek:
 • do 7 dní od potvrzení objednávky zhotovitelem     5 % z celkové ceny díla
 • do 14 dní od potvrzení objednávky zhotovitelem   10 % z celkové ceny díla
 • odstoupení později  20 % z celkové ceny díla nebo jinak, pokud si to smluvní strany písemně dohodnou.
 1. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas svoje závazky vyplývající z této smlouvy, má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné sumy za každý (i započatý) den zpoždění a je oprávněn pozastavit realizaci resp. expedici díla, přičemž neodpovídá za případné škody, které objednateli v této souvislosti vzniknou.
 2. Všechny náklady související s vymáháním pohledávek hradí dlužník.
 3. V případě zpoždění objednatele s úhradou některého peněžního závazku vůči zhotoviteli delšího než 10 dní nabývají splatnosti jakékoliv peněžní závazky a zhotovitel je oprávněn zastavit dodávky dalšího díla.
 4. Objednatel není oprávněn zadržovat úhradu ceny za dílo z důvodu reklamačního řízení, jednostranně započítávat ani jinak jednostranně snižovat úhrady.

Čl. VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude vyhotoveno v souladu s dohodnutými podmínkami, podle platných technických norem pro strojové zpracování polygrafických výrobků a všeobecně závazných právních předpisů SR. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání díla a trvá 6 měsíců.
 2. Záruka za jakost se neposkytuje na přirozené opotřebení ani na poškození zaviněná objednatelem např. chybnou, neodbornou nebo nedbalou manipulací.
 3. Objednatel nebo jím pověřený subjekt je povinen prohlédnout dílo ihned po jeho převzetí a podle možnosti zkontrolovat množství, jakost, kvalitu provedení a obal, zda odpovídá podmínkám dojednaným ve smlouvě, a písemně oznámit zjevné vady a předložit zhotoviteli vzorek, na kterém písemně specifikuje jeho chyby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dní od jeho převzetí.
 4. Když si objednatel tiskoviny při převzetí od zhotovitele nebo dopravce neprohlédne nebo nezařídí, aby byly prohlédnuty v době přechodu rizika vzniku škody na tiskovinách, může uplatnit nároky z vad zjištěných při pozdější prohlídce, pouze když doloží, že tyto vady měly tiskoviny už v době přechodu rizika vzniku škody. Takto pozdě zjištěné vady může objednatel reklamovat zhotoviteli formou písemného reklamačního listu nejpozději 15. den od převzetí tiskovin, jinak právo objednatele reklamovat zaniká.
 5. Zhotovitel vyřídí reklamaci do 30 dní od převzetí reklamačního listu s odbornou péčí tak, že chyby odstraní podle svého výběru opravou chybné části díla, nebo dodá náhradní dílo ve lhůtě 30 dní od převzetí chybného vzorku, nebo vystaví objednateli dobropis.
 6. Zhotovitel neodpovídá za vady, na jejichž možný výskyt objednatele dopředu upozornil, a ten na realizaci zakázky i navzdory tomu trval. Zhotovitel zároveň neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím chybných podkladů objednatele v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit.
 7. Skryté vady je objednatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v rámci šestiměsíční záruční doby.
 8. Zhotovitel je odpovědný za vady díla jen v rozsahu, který mu bude objednatelem prokázán.
 9. V případě zajištění realizace doplňkové služby „neadresná distribuce do poštovních schránek“ je prokázání vad možné jedině ve formě společné kontroly v distribuovaných lokalitách 1–3 kalendářní dny po ukončení distribuce. Bez zrealizování společné kontroly do 3 kalendářních dnů po skončení distribuce ztrácí objednatel nárok na reklamaci. Za kvalitní distribuci bez nároku na reklamaci se považuje úspěšnost doručení 85 % a více. V případě, že se při společné kontrole zjistí nižší doručitelnost, platí pro objednatele automaticky následující slevy z ceny:
 • pod 85 % – zadavatel poskytne 10% slevu z ceny dohodnuté za příslušnou lokalitu
 • pod 80 % – zadavatel poskytne 30% slevu z ceny dohodnuté za příslušnou lokalitu
 • pod 70 % – zadavatel poskytne 50% slevu z ceny dohodnuté za příslušnou lokalitu
 • pod 60 % – takový stav bude považován za nesplnění podmínek této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na odměnu
 1. Pro vykonání společné kontroly, která může být podkladem pro případné reklamační řízení, platí následující podmínky:
 • kontrola bude vykonána minimálně v deseti oblastech v kontrolovaném městě
 • kontrola se neuskuteční v nedostupných vchodech
 • v každé oblasti budou zkontrolovány minimálně tři ulice (u rodinných domů), případně tři bytové domy na každé ulici, v bytových domech budou provedena minimálně tři kontrolní měření
 • v případě, že budou minimálně dvě měření kladná, je distribuce v ulici či v bytovém domě v pořádku (do zápisu se poznačí ano)
 • v případě, že dvě měření budou záporná a jedno kladné, je potřeba vykonat minimálně další tři měření a na základě všech měření vyhodnotit distribuci na příslušné ulici či v bytovém domě
 • v případě, že budou všechna tři měření záporná, je distribuce v ulici či v bytovém domě vadná (do zápisu se poznačí ne)
 • po ukončení distribuce se provede aritmetický průměr ze všech výsledků měření (ano – ne)

Čl. VIII. NÁHRADA ŠKODY, SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

 1. V případě, že objednatel odmítne nebo jiným způsobem znemožní zhotoviteli splnit jeho závazek, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli vzniklou škodu a ušlý zisk v plné výši.
 2. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, pokud prokáže, že porušení povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu zákona č. 513/1991, Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Při zpoždění zhotovitele s vyhotovením díla, resp. při nedodržení termínu zrealizování doplňkové služby, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % dohodnuté ceny nezhotoveného díla za každý den zpoždění, nejvíce však do výše 5 % z celkové ceny díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné výši smluvní pokuty. Objednatel může tuto smluvní pokutu celou nebo její část odpustit.
 4. V případě zpoždění objednatele se zaplacením zálohy nebo celkové ceny díla na základě faktury ve lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den zpoždění, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné výši smluvní pokuty. Zhotovitel může tuto smluvní pokutu celou nebo její část odpustit.
 5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním díla o více než 30 dní, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy pro její zásadní porušení zhotovitelem.
 6. V případě bezdůvodného odstoupení objednatele od smlouvy těsně před, resp. 1. týden po začátku tisku resp. realizování doplňkové služby se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % celkové ceny díla, v případě odstoupení od smlouvy 2. týden po začátku tisku resp. realizování doplňkové služby je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu 10 % z celkové ceny díla.
 7. Nevyzvednutí zhotovené objednávky objednatelem má za následek odstoupení zhotovitele od smlouvy a povinnost objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % ceny zhotoveného díla.

Čl. IX. VYŠŠÍ MOC

 1. Odpovědnost smluvních stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností se vylučuje, pokud byly důvodem okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu platných právních předpisů (zejména tzv. vyšší moc).
 2. Za vyšší moc se považuje hlavně: válka, hrozba války, jiný ozbrojený konflikt nebo jeho hrozba, povstání, sabotáž, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouřka, povodeň, zemětřesení, přírodní nebo jiná katastrofa, výbuch, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, odstávka nezapříčiněná zhotovitelem, úplné nebo částečné zničení závodu nebo výrobní linky zhotovitele nebo jeho dodavatelů, dodávky dodavatelů, změna celních a daňových předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu, stávka, porucha v dopravě, dopravní nehoda, výpadek plynu, elektřiny nebo jiné energie a jakékoliv další příčiny, které zhotovitel nemohl předvídat ani jim zabránit a které způsobily znemožnění splnění závazku.
 3. Za vyšší moc se považuje i následující takzvaná Covid doložka k VOP, jejímž důvodem je velmi obtížně předvídatelná situace na trhu, způsobená vlivy COVID pandemie, která vedla mimo jiné i k přerušení původních dodavatelsko-odběratelských řetězců, nedostatku vstupních komponentů, surovin, energií a nestálosti cen primárních produktů.
  Pro zhotovitele, vzhledem k výše uvedenému, není objektivně možné v každém obchodně-závazkovém vztahu důsledně dodržet jeho podmínky a obsah. Zvlášť se to týká termínu dodání a ceny. Zhotovitel má proto právo upravit dohodnutou cenu zboží a služeb, dojde-li ke zvýšení ceny vstupních komponent a surovin, energií, logistiky případně dalších relevantních nákladů, které vzniknou v přímém důsledku nebo vlivem pandemie a nařízeními, omezeními ze strany státu i orgánů státní správy pro zhotovitele resp. jeho subdodavatelů. Zhotovitel má také právo jednostranně upravit termín dodání při prodlení svého subdodavatele z důvodů zpoždění dodávek surovin resp. z jiných důvodů, na které má přímý vliv Covid pandemie.
  Zhotovitel se zavazuje při výkonu práv a povinností z této doložky postupovat v dobré víře respektující zásady poctivého obchodního styku.

Čl. X. MLČENLIVOST A OCHRANA ÚDAJŮ

 1. Objednatel se zavazuje, že neposkytne ani jinak nezpřístupní třetí osobě žádné informace o skutečnostech obchodní, technické nebo výrobní povahy, které souvisí s předmětem smlouvy, a to pod sankcí uplatnění objektivní odpovědnosti za škodu nebo za jinou újmu, nebo za činnost spojenou s nekalou soutěží.
 2. Třetí osobě, která se oprávněně podílí na plnění smlouvy, je možné obchodní tajemství resp. důvěrné informace zhotovitele zpřístupnit v rozsahu nutném pro splnění povinností při plnění smlouvy.

Čl. XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. VOP jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.
 2. Odchylná ujednání smluv uzavřených zhotovitelem a objednatelem mají přednost před zněním VOP.
 3. Všechny spory mezi společností Polygrafické centrum, s.r.o, a zákazníkem, včetně sporů ohledně platnosti, výkladu nebo zrušení nároků souvisejících s obchodními podmínkami, bude řešit Všeobecný rozhodčí soud SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 37 814 681 (dále „rozhodčí soud“) jedním rozhodcem podle interních předpisů rozhodčího soudu. Strany se tímto dohodly na dodatečném doplnění pravomoci rozhodčího soudu k předešlým právním vztahům mezi stranami. Rozhodce ustanovuje a vyměňuje rozhodčí soud. Rozhodnutí rozhodčího soudu bude pro strany konečné a závazné. Strany se výslovně dohodly na možnosti soudu ve smyslu ust. § 22a odst. 1 zákona č. 244/2002 Sb., o rozhodčím řízení.
 4. V případě, že se písemnost vrátí nedoručená, platí, že účinky doručení nastaly třetím dnem po jejím odeslání.
 5. V případě, že některé z ustanovení těchto VOP bude neplatné nebo neúčinné, neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení nebude mít za následek neplatnost ani neúčinnost dalších ustanovení VOP ani samotné smlouvy. To platí i v případě, že se zjistí, že některé z ustanovení těchto VOP je nevykonatelné. Případné výhrady musí být předmětem osobního jednání a následného písemného odsouhlasení. Vztahy neupravené VOP nebo smlouvou se řídí platným právem Slovenské republiky a Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 6. Bez předchozího písemného souhlasu není objednatel oprávněn nárok ze smlouvy a jeho pohledávky vůči zhotoviteli postoupit třetí osobě, založit nebo je použít jakýmkoliv jiným způsobem jako předmět právního úkonu. Objednatel zároveň není oprávněn pohledávky vůči zhotoviteli započítat do svých závazků. Porušení této povinnosti se považuje za zásadní porušení povinností objednatele.
 7. Pravidelně se opakující tiskové zakázky, pro které není dohodnuta výpovědní lhůta ani určitý konečný termín, je možné vypovědět písemně a pouze při dodržení tříměsíční lhůty ke konci každého kalendářního čtvrtletí.
 8. Písemnou komunikací se rozumí komunikace prostřednictvím pošty, e-mailu či faxu. Pokud to nevylučuje povaha věci, mohou smluvní strany plnit povinnost odeslání, oznámení, odevzdání nebo vyjádření se využitím prostředků elektronické komunikace.
 9. Objednatel je povinen se řádně seznámit s VOP před uzavřením smlouvy, příp. před objednáním díla. Za seznámení s VOP se považuje i jejich zveřejnění v místě přístupném objednateli při objednávání nebo převzetí díla, jejich zveřejnění na internetových stránkách zhotovitele (www.polygrafcentrum.sk). Uzavřením smlouvy, případně převzetím díla objednatel v plném rozsahu souhlasí se zněním aktuálně platných VOP.
 10. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2016 a schválil je jednatel společnosti Polygrafické centrum, s.r.o.