h2

Špecializovaná produktová línia zameraná na printové produkty distribuované adresne i neadresne k potenciálnym zákazníkom. Spája dve neodlučiteľné služby (tlač + distribúcia), ktorých kvalita i efektivita prevedenia sa výrazne podieľa na úspešnosti reklamných kampaní obchodných spoločností.

Samostatnú skupinu zákazníkov tvoria organizácie a spoločnosti, ktoré svoju komunikáciu vo väčšej miere riešia na úspešných princípoch obsahového marketingu a v rámci neho využívajú svoje vlastné zákaznícke (firemné) noviny alebo časopisy.

Riešenia na mieru na princípe print manažmentu pri tomto type produktov a služieb staviame hlavne na kreativite printových materiálov a efektivite realizovanej distribúcie.

Charakteristika služieb

TLAČ

Využívanie rôznych dodávateľských partnerov s rôznymi tlačiarenskými technológiami nám umožňuje pripravovať pre klientov optimálne tlačové riešenia. V mnohých prípadoch dochádza aj ku kombináciám využitia technológií.

Pri adresnej distribúcii je využívaná hlavne digitálna tlač, ktorá umožňuje jedinečnosť každého výtlačku, pričom vysokoobjemové inkjetové technológie umožňujú výrobu už skutočne rôznorodého a kreatívneho direct mailu.

Okrem možnosti rôznych typov poštových obálok a ich potlače sú dnes medzi väčšími spoločnosťami čoraz viac populárne tzv. selfmailery, čo je vlastne integrovaný oslovujúci list/leták/katalóg s obálkou, prípadne aj s odpovednou kartou. Možnosti prevedenia sú pri nich naozaj rôznorodé.

Pri výrobe letákov, katalógov, časopisov sa pri výbere technológie a partnera rozhodujeme štandardne podľa celkového nákladu alebo typu materiálu, na ktorom má byť produkt vytlačený. Využívame ako hárkovú, tak i rotačnú ofsetovú tlač. Pri novinách podľa formátu, rozsahu a nákladu zvažujeme vždy medzi coldset a heatset rotačnou technológiou.

DISTRIBÚCIA

Definovanie čo najpresnejšej cieľovej skupiny je pri distribúcii alfou a omegou jej vhodného nastavenia.

Pri adresnej distribúcii majú klienti často vlastnú databázu, ktorú už nevieme ovplyvniť. Vtedy odporúčame len jej čo najlepšiu pravidelnú aktualizáciu.

Z hľadiska samotnej služby je najčastejším štandardom balenie do obálok, resp. do fólií podľa typu zasielaného produktu. Celé nastavenie samozrejme vopred konzultujeme, aby bolo pre klienta čo najefektívnejšie.

Pri neadresnej distribúcii do schránok najskôr vždy vyselektujeme databázu miest a obcí, ktoré vykrývajú cieľovú skupinu zákazníka. Podľa celkového rozpočtu navrhujeme finálnu oblasť. Spolupracujeme s partnermi, ktorí disponujú dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti, majú vytvorené celoplošné siete vlastných kolportérov a vybudovaný kvalitný systém kontroly.

V posledných rokoch je veľmi obľúbený systém distribúcie letákov alebo printových kupónov priamo do balíkov e‑shopov podľa vopred nastaveného cielenia. Danú distribúciu vieme zabezpečovať rovnako nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy. V súčasnosti patrí tento typ distribúcie medzi jednu z najefektívnejších foriem, ktorej základom je kvalitná a včasná príprava kampane, veľmi dobrá cielenosť potenciálnych zákazníkov a vlastne takmer nulová remitenda.

Medzi doplnkové formy distribúcie patria aj vkladačky do printových médií, vybraných stojanov v obchodných centrách alebo aj priame rozdávanie tlačovín na rôznych eventoch.

Hlavní klienti

 • Zásielkové obchody

  Firmy s katalógovým predajom rôznych tovarov.
 • Obchodné spoločnosti

  Maloobchodné predajne, veľkoobchodné spoločnosti, e‑ shopy...
 • Vydavatelia directmailingovej tlače

  Reklamné noviny, bezplatné informačné alebo odborné periodiká...
 • Veľké spoločnosti

  Tlačivá, resp. výpisy s doručovaním pre finančné, poisťovnícke či telekomunikačné spoločnosti.

Produkty a služby

Hlavné produkty

Letáky, katalógy, personalizované listy, kupóny, tlačivá, noviny, časopisy, poštové obálky, selfmailery...

Hlavné služby

Neadresná distribúcia do schránok, adresná distribúcia (poštovými, resp. kuriérskymi službami), distribúcia cez balíky e-shopov, vkladačky do médií...

Doplnkové produkty/služby

Obaly, samolepky, tubusy, balenie do fólie, plnenie obálok, triedenie, vkladanie, lepenie, prenájom databáz.

Referencie

Ak máte záujem o tento produkt,
a poznáte požadovanú špecifikáciu
vytvoriť dopyt
Ak hľadáte riešenie na mieru
a potrebujte poradiť
kontaktovať