Prvá knižná publikácia obce Fričkovce je na svete

Polygrafické centrum sa spolupodieľalo na vydaní knižnej publikácie s názvom „Fričkovce, dejiny obce“. Pre obec sme zabezpečili tlač tejto odbornej publikácie, ktorá vznikla v úzkej spolupráci so zástupcami obce Fričkovce. Vydaním tohto diela môžu čitatelia získať cenné poznatky o histórii a celkovej minulosti obce.

„Prvotný nápad na vydanie takejto publikácie vznikol ešte v roku 2012 pri prezentácii národnej kultúrnej pamiatky Pivnica vo Fričkovciach“, vyjadril sa starosta obce Ing. Matej Straka. Už v tom období sa obec pohrávala s myšlienkou zosumarizovania čiastkových poznatkov o obci z dôvodu vyššej informovanosti o dávnej ale aj nedávnej histórii obce či už samotných jej obyvateľov, ale aj ostatných obyvateľov regiónu. Rozhodnutie spracovať takúto publikáciu však prišlo až o pár rokov neskôr a po jednoročnej intenzívnej príprave bola publikácia predstavená verejnosti pri príležitosti 590. výročia písomnej zmienky o obci Fričkovce.

Publikácia je obohatená o informácie a fotodokumentáciu, ktoré širokej verejnosti nie sú bežne dostupné. Ako sa vyjadril aj starosta Fričkoviec Ing. Matej Straka „Prvá písomná zmienka o obci je o 86 rokov staršia ako bolo pôvodne známe pred vydaním knihy, t.j. nie z roku 1427, ale z roku 1341“. Aj na základe tejto skutočnosti je zrejmé, že vydanie publikácie prinieslo aj také historické informácie, ktoré doteraz neboli nikým zaznamenané a jej vydanie v plnej miere splnilo očakávania objednávateľa diela. Veľkým prínosom pre seriózne a objektívne spracovanie témy boli slovenské a maďarské archívy, odborná literatúra a poznatky zo zdrojov autorov. Za pomoci všetkých týchto zdrojov bolo možné pripraviť publikáciu do takej podoby, v akej bola predložená verejnosti.

Snahou autorov bolo priblížiť dnešnej i budúcim generáciám vznik obce Fričkovce, hospodárske, spoločenské i náboženské pomery, ktorými musela obec počas jednotlivých úsekov prejsť. V knihe sú zaznamenané a pútavo čitateľovi podané aj najvýznamnejšie udalosti z histórie a života obce.

Tak ako obec Fričkovce, aj my veríme, že každý, komu sa kniha dostane do rúk ju bude čítať so záujmom a snahou dozvedieť sa čo najviac o histórii a minulosti obce Fričkovce.

Máte záujem o riešenie na mieru?